KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

 

Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz;

 

Sunduğumuz hizmetlerden sizleri daha iyi faydalandırabilmek için ;

 

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari, sosyal ve toplumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanmasını sağlamak,
 • Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, istatiksel çalışma ve raporların yapılması,
 • Şirketimizin ticari,operasyonel ve üretim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • İnternet sitemizin takipçilerinin beğeni,ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre çalışma ve geliştirme yapılması
 • Şirketimizin tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ile ilişki içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,hukuksal süreçlerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi kullanılması ve korunması,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim,stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası ,iş sürekliliğinin sağlanması
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile olan işlerin yürütülmesi yönetimi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca öngörülen bilgilendirmelerin yapılması
 • Yasal olarak zorunlu bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Hukuki süreçlerin yönetilmesi ,sosyal toplumsal dayanışma projelerinin gerçekleştirilmesi
 • Tarafınıza iyi ve güvenilir hizmetin sürekli verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. Ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, için işlenebilmektedir.
 • İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP                                                            

 

Kişisel verileriniz ; İnternet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, sms, gibi şirketimiz veya şirketimizin temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde toplanabilecektir.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, iş ortaklarına Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

 

kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

YASAL HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu şirkete başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda iletilen talepler ;  Güney Filmcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İnönü mahallesi Turna sokak Kaya apartmanı No:3/4 Şişli İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.